Arbeidsovereenkomst salons

Arbeidsovereenkomst salons

Inhoudsopgave
arbeidsovereenkomst-salons

Waar moet een arbeidsovereenkomst voor salons aan voldoen?

Na het sollicitatiegesprek, als de werkgever de werknemer gaat aannemen, stelt de werkgever een arbeidsovereenkomst op.

Wat is een arbeidsovereenkomst en wat moet er exact in staan? 

Zo maar iets opstellen als eigenaar van een schoonheidssalon of kapsalon is niet verstandig. Maar als schoonheidsspecialiste of kapper zomaar iets ondertekenen is ook niet verstandig. Er zijn namelijk regels waar de werkgever zich aan moet houden

Wat is een arbeidsovereenkomst?

De wet definieert een arbeidsovereenkomst als een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, door de andere partij, de werkgever, in dienst wordt genomen om tegen betaling van loon , arbeid te verrichten.

In een arbeidsovereenkomst staan de allerbelangrijkste afspraken over de arbeidsrelatie. Andere benamingen voor een arbeidsovereenkomst zijn: arbeidsovereenkomst, dienstbetrekking, arbeidsverhouding of loondienstverband. Arbeidsovereenkomst is de wettelijk term die wordt gebruikt, arbeidscontract wordt meestal gebruikt voor de schriftelijke overeenkomst.

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als aan de onderstaande drie voorwaarden is voldaan:

 1. De werknemer is verplicht persoonlijk arbeid te verrichten voor de werkgever. Als de werknemer zonder instemming van de werkgever door iemand anders kan worden vervangen, dan is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Bovendien moet het werk een daadwerkelijke economische meerwaarde hebben voor de werkgever. Een stageplaats voor schoonheidsspecialisten of kappers wordt dus niet als arbeid beschouwd. Hierbij gaat het voornamelijk om het leertraject van de stagiair en dit levert geen echte arbeid op voor de eigenaar van de salon. Er is dus geen sprake van een arbeidsovereenkomst.
 2. De werkgever betaalt salaris in ruil voor het werk dat de werknemer verricht. Doorgaans is dat een geldbedrag, maar soms kan een deel van het loon bestaan uit ‘loon in natura’, zoals kost en inwoning of gratis maaltijden. Dit komt in de schoonheidsindustrie in Nederland eigenlijk niet meer voor.
  De onkostenvergoeding en het fooiengeld van klanten van de salon is wettelijk gezien geen loon.
 3. Er is sprake van een gezagsverhouding. Dit houdt in dat er een hiërarchische verhouding bestaat tussen de werknemer en werkgever: De werknemer is verplicht de aanwijzingen of instructies van de werkgever op te volgen. De werkgever kan bijvoorbeeld de arbeidstijden bepalen of de werknemer verplichten het ziekmeldingsprotocol na te komen. Het hebben van een gezagsverhouding betekent niet dat de werknemer geen grote zelfstandigheid kan hebben bij de uitvoering van het werk in de salon.
arbeidsovereenkomst-schoonheidssalon-kappers

Wettelijk vermoeden van een arbeidsovereenkomst

Als een schoonheidsspecialiste of kapper drie maanden achter elkaar minstens 20 uur per maand voor een salon werkt, dan is er juridisch gezien sprake van een arbeidsovereenkomst. De werkgever is dan verplicht ten minste het minimumloon te betalen en mag dan de werknemer alleen ontslaan volgens de ontslagrecht regels.

Wat moet er in een arbeidsovereenkomst voor schoonheidsspecialisten en kappers staan?

Wat er in de arbeidsovereenkomst staat, is in de eerste plaats een kwestie van afspraak tussen werknemer en werkgever. Meestal staan in de overeenkomst de voorwaarden en afspraken die zijn afgesproken in het gesprek over de arbeidsvoorwaarden.

De werkgever mag niet in zijn eentje zomaar alle arbeidsvoorwaarden bedenken. Er zijn een aantal regels waaraan hij zich moet houden. Deze regels zijn wettelijk vastgelegd en beschermen de werknemer tegen onredelijke voorwaarden, zodat de werknemer niet zomaar ontslagen kan worden of voor een hongerloon moet werken:

De arbeidsovereenkomst kan schriftelijk als mondeling worden aangegaan. Let op, het is heel verstandig om een arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk vast te leggen. Sommige afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd om geldig te zijn, bijvoorbeeld de proeftijd of het concurrentiebeding.

Arbeidsovereenkomst schriftelijk verstrekken

De werkgever is wettelijk verplicht om je binnen een maand na het begin van je dienstverband de meest relevante informatie over de arbeidsovereenkomst schriftelijk te verstrekken. Maar het is wel zo netjes om dit voorafgaand aan dienstbetrekking geregeld te hebben.
Hij kan deze informatie in een brief zetten die hij zelf ondertekent en vervolgens aan jou overhandigt, of hij kan een arbeidsovereenkomst opstellen die jullie beiden ondertekenen en waarvan jullie beiden een kopie bewaren.

Uw werkgever moet de volgende informatie schriftelijk voor u vastleggen:

 • Naam en woonplaats van werkgever en werknemer.
 • Plaats(en) waar de arbeid wordt verricht.
 • In welke functie de werknemer werkzaam is of wat de aard van de werkzaamheden is.
 • Datum van indiensttreding van de werknemer.
 • Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan.
 • De duur van de overeenkomst.
 • Arbeidsduur per dag of per week.
 • Salaris en de periode van betaling.
 • Percentage van het vakantiegeld.
 • Recht op vakantie of de wijze van
 • Berekening van het recht op vakantiedagen.
 • Duur van de opzeggingstermijn of de wijze van berekening daarvan.
 • Tijdsduur van een eventuele proeftijd.
 • De CAO, indien van toepassing. Voor schoonheidssalons is er geen CAO van toepassing, Voor kappers is er wel een CAO, bekijk hier de CAO voor kappers. Er is in 2021 nog geen nieuw CAO voor kappers
 • Pensioenregeling, indien van toepassing.

Als er een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is, zoals bij kappers, dan gelden de bepalingen van de CAO rechtstreeks voor je arbeidsovereenkomst. Je werkgever hoeft deze niet expliciet te vermelden in de individuele arbeidsovereenkomst; een verwijzing is voldoende. 

Als er geen cao geldt, zoals voor schoonheidssalons dan is het verstandig om zoveel mogelijk afspraken schriftelijk vast te leggen.

Wat betekent de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) voor kappers en schoonheidssalons

Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor kappers is een overeenkomst tussen kappers en een of meer werknemersorganisaties zoals bijvoorbeeld het CNV of FNV. In de CAO voor kappers worden de arbeidsvoorwaarden vastgelegd. Deze voorwaarden gaan onder andere over loon, overwerk, werktijden, vakantiedagen en ontslagprocedures.

Kappers zijn dus gebonden aan deze CAO. Schoonheidssalons vallen niet onder Kappers-CAO maar kunnen besluiten om toch vrijwillig deze CAO toe te passen.

Bepalingen die zijn gemaakt in de individuele arbeidsovereenkomst en die in strijd zijn met de geldende CAO zijn niet geldig. Wel is in veel CAO’s opgenomen dat eventuele gunstigere individuele afspraken met de werknemer blijven gelden.

Duur van de arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ligt de einddatum van de werkzaamheden meestal vast, bijvoorbeeld voor zes maanden of een jaar. Het is ook mogelijk dat het contract eindigt als een zwangere werknemer weer terug komt. De exacte einddatum is dan nog niet vastgesteld, maar het is wel het geval dat het dienstverband eindigt op het ogenblik dat de werknemer weer ( helemaal ) aan het werk gaat. 

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt dus automatisch aan het einde van de looptijd van de overeenkomst, tenzij in de overeenkomst staat dat deze moet worden opgezegd. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan natuurlijk worden verlengd, maar uw werkgever mag u geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden. Daar zijn wettelijke regels voor.

Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is geen einddatum overeengekomen. Zo’n contract kan alleen eindigen als je ontslagen wordt of zelf ontslag neemt.

Proeftijd

Een proeftijd is een korte periode aan het begin van een arbeidsovereenkomst waarin werknemer en werkgever elkaar beter kunnen leren kennen. Voor de werknemer is het een periode waarin deze kan beoordelen of het werk en de sfeer in de salon bevallen. 

De werkgever heeft de kans om te zien of de schoonheidsspecialiste of kapper binnen het team past.
De werkgever moet werknemer schriftelijk op de hoogte brengen van de duur van de proeftijd. Er zijn wettelijke regels voor de duur van uw proeftijd.
Let op: in een CAO kan worden afgeweken van de wettelijke regels over de duur van de proeftijd.

Tijdens de proeftijd hebben zowel werknemer en werkgever de mogelijkheid om – zonder opgaaf van reden – de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Werknemer moet werkgever schriftelijk het ontslag aanbieden. Hetzelfde geldt voor de werkgever wanneer hij de werknemer ontslaat. Een ontslagvergunning is niet nodig.

Als de werknemer tijdens de proeftijd ziek wordt, mag de werkgever de proeftijd niet met de ziekteperiode verlengen. Uw werkgever mag de werknemer wel tijdens de proeftijd ontslaan als de werkgever ziek is, maar de ziekte mag niet de reden zijn

De proeftijd is maximaal 1 maand bij:
een tijdelijk arbeidscontract vanaf 6 maanden tot 2 jaar;
een tijdelijk arbeidscontract zonder einddatum.

De proeftijd is maximaal 2 maanden bij
een vast dienstverband;
een tijdelijk arbeidscontract voor 2 jaar of langer.
Bij een tijdelijk contract van 6 maanden of korter mag uw werkgever geen proeftijd afspreken.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is de afspraak met de werkgever en werknemer dat na afloop van de arbeidsovereenkomst de werknemer bepaald werk niet meer mag doen. Sommige concurrentiebedingen zijn heel algemeen van aard, terwijl andere heel duidelijk omschrijven wat wel en niet mag. 

Het spreekt voor zich dat een concurrentiebeding alleen voordelig is voor de werkgever. Meestal staat in een concurrentiebeding het volgende: Ga naar concurrentiebeding voor salons en kappers

Relatiebeding

Een relatiebeding is een beding dat de werknemer verbiedt om na het einde van het contract contacten te onderhouden met contacten van het bedrijf waar hij of zij heeft gewerkt. Met het relatiebeding wordt voorkomen dat de werknemer, of de nieuwe werkgever er met klanten van de oude werkgever vandoor gaat.

Geheimhoudingsbeding

Een geheimhoudingsbeding is een veelvoorkomend artikel in een arbeidsovereenkomst waarin de geheimhouding van bedrijfsinformatie wordt vastgelegd. Met deze overeenkomst wil de werkgever voorkomen dat de werknemer tijdens en na het dienstverband bedrijfsgevoelige informatie deelt met anderen, zoals concurrenten of een nieuwe werkgever. 

Het is vaak moeilijk te bepalen welke informatie precies onder de geheimhoudingsclausule valt. Het spreekt voor zich dat u geen financiële gegevens en informatie over de klanten van uw werkgever aan derden bekend mag maken. Ook specifieke bedrijfsprocessen of productkenmerken vallen vaak onder geheimhoudingsbedingen.

Een geheimhoudingsclausule bevat meestal het volgende:

 • Wat wordt bedoeld met vertrouwelijke informatie;
 • Tot wanneer de vertrouwelijkheid van toepassing is;
 • Op wie de vertrouwelijkheid van toepassing is;
  Welke sancties volgen als u de informatie openbaar maakt.
 • Een werkgever kan een aantal maatregelen opleggen voor het schenden van een geheimhoudingsbeding, zoals een officiële waarschuwing, berisping of op non-actief stellen, een boete of schadevergoeding, opzegging van de arbeidsovereenkomst (al dan niet met onmiddellijke ingang) of een gerechtelijke vervolging gericht op het opleggen van een taakstraf of gevangenisstraf.

Als er geen geheimhoudingsclausule in het arbeidscontract staat, betekent dat niet dat de werknemer straffeloos gevoelige of vertrouwelijke bedrijfsinformatie met de buitenwereld kan delen.

Wettelijk gezien moet de werknemer zich houden aan de eisen van goed werkgeverschap. Dit geldt ook als de werkgever niet meer in dienst is van de salon. De werkgever mag dus verwachten dat de oud werknemer op een juiste manier met vertrouwelijke informatie omgaat. 

Het delen van bedrijfsgeheimen en het doen van uitspraken die de concurrentiepositie van de (ex-)werkgever in gevaar kan brengen of kan schaden, zijn voorbeelden die redelijkerwijs als schending van goed werkgeverschap kunnen worden bestempeld. 

Schending van goed werkgeverschap levert schending van de arbeidsovereenkomst op en kan tot gevolg hebben dat de werknemer een schadevergoeding moet betalen.

Voorbeeld van een geheimhoudingsbeding in een arbeidsovereenkomst voor salons:

“Het is de werknemer niet toegestaan om zonder verkregen toestemming van de werkgever tijdens de duur en na beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan derden informatie te verstrekken over het werk, het bedrijf en de bedrijfsinterne en bedrijfsexterne contacten van de werkgever. Indien de werknemer het in zijn belang acht de in het vorige lid bedoelde informatie aan derden te verstrekken, dan wel indien de werknemer door derden, waaronder de pers, daarom wordt verzocht, zal de werknemer de werkgever hiervan onverwijld in kennis stellen teneinde de werkgever in staat te stellen te beoordelen of tegen het verstrekken van de informatie bezwaren bestaan”

Maak duidelijke afspraken met elkaar en hou je aan het arbeidsrecht, dat voorkomt gedoe in de toekomst.

nieuwsbrief

Schrijf je in en mis niks!

Selecteer lijst(en):

We spammen niet en sturen alleen nieuwsbrieven bij nieuwe vactures of nieuwe artikelen! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Beautyberoep.nl

Beauty Beroep de snelst groeiende site voor de beauty professional!

Nieuwsbrief

Selecteer lijst(en):

Voorwaarden en privacy